NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Ekstremt uetisk nedslakt… 21. apr 2009

Ekstremt uetisk nedslakting av jerv – Dette må ta slutt!

Den ekstraordinære jervejakta som pågår i Sogn og andre steder i landet er så ekstrem at den må stoppes, mener NOAH – for dyrs rettigheter.

Organisasjonen vil nå klage Norge inn for Bern-konvensjonen, da landet bryter med internasjonale bestemmelser og forpliktelser om å ta vare på rovdyrene i levedyktige bestander.

– Det som skjer er ren nedslakting, ekstremt både i sin form og i sitt formål.  Jervene jages og skytes fra helikopter, ungene drepes i sine hi, og dette skjer med en sterkt trua art. I stedet for å gi jerven og andre trua rovdyr strengt vern, drives forfølging og nedslakting av disse dyrene, som hører til i naturen i langt høyere antall enn det som er tilfellet i dag, sier Jenny Rolness i NOAH.

Derimot mener NOAH at sauene ikke kan overlates til seg selv i utmarka, og at driftsformene i sauenæringen må omlegges.

– 130.000 sauer og lam lider og dør hver eneste beitesesong – av disse er 3000-4000 dokumentert tatt av rovdyr og 30.000-40.000 erstattet som rovdyrdrepte uten dokumentasjon.  De resterende, ca. 100.000, dør av andre årsaker enn rovdyr.  Bøndene fortsetter å slippe sauene ut til lidelser, de fleste uten å gi dem tilstrekkelig tilsyn, mens de roper om skadefelling av rovdyr.  Rovdyrene tar naturlig nok de svakeste byttedyrene i naturen, og ingen er svakere enn sauene, som er gjort hjelpeløse gjennom målretta avl på kjøtt og ull.  Det synes som om man aksepterer at sauene omkommer av parasitter, sjukdommer og skader, men ikke at en eneste tas av rovdyr.  Nå må myndighetene få øynene opp for hva som skjer og slutte å la seg diktere av en næring som har fått altfor stor makt.

NOAH viser til flere års forskning som tyder på at hiuttak virker mot sin hensikt, da det fører til at nye jerver overtar reviret, og at skadefellingen dermed medfører økte sauetap.

En annen undersøkelse viser at jervene er blitt så hardt beskattet av skadefelling og hiuttak at det ikke kan opprettes levedyktige bestander i Sør-Norge.  På grunnlag av DNA-analyser av jerveekskrementer samlet inn i 2007 ble det anslått et antall på 75 individer i fjellområdene i Sør-Trøndelag og resten av Sør-Norge.  NINA advarer mot å fortsette den harde beskatningen.

– Det rare er at DN ikke lytter til forskernes advarsler, men kjører på som før – med blant annet å skyte ned rovdyrene fra helikopter – uten hensyn verken til enkeltindivider eller bestander.  Dette skjer i et land som skryter av å ha en av verdens beste dyrevernlover.  Hva er denne egentlig verdt når myndighetene selv bryter den på en så graverende måte?  spør Rolness.

NOAH mener at DN nå setter de store rovdyrene i samme situasjon som fjellrevene, som med sine ca. 50 individer ikke klarer å overleve på egen hånd.

– Genetisk utarming, skadefelling og illegal jakt, sammen med tap av leveområder, truer de norske rovdyrbestandene, som i dag teller altfor få individer til at de kan regnes som levedyktige på sikt. Men selv om varsellampa har blinket rødt i lang tid, fortsetter DN sin utrydningspolitikk.

I et brev til Miljøvernministeren ber NOAH om at den uetiske jervejakta stoppes.

Bli medlem