NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Sjøfuglene rammet av to… 19. aug 2009

Sjøfuglene rammet av to katastrofer: – Ber Miljøvernministeren om å avlyse den nært forestående måkejakta

Etter Server-ulykken i 2007 døde mellom 3200 og 8000 sjøfugler.  Rocknes-ulykken i 2004 tok livet av ca. 2000 sjøfugler.  Oljeutslippet fra Full City er ventet å bli av større omfang enn de tidligere katastrofene, med 1729 fugler påvist skadet eller døde per 12.08, et antall som er ventet å stige kraftig når høsttrekkene setter inn for fullt.  Man frykter at det kan ta 10-15 år før skadevirkningene av oljesølet er borte.  Samtidig vet vi med sikkerhet at nye oljekatastrofer vil inntreffe.

Parallelt med oljekatastrofen pågår en enda større katastrofe for sjøfuglene langs kysten.  Næringssvikt som følge av overfiske og klimaendring, samt miljøgifter som svekker fuglenes immunforsvar og evne til å mestre hungeren, har ført til hekkesvikt og massedød blant sjøfuglene.  I sommer fløt det av døde krykkjeunger i Varangerfjorden, og foreldrene hadde gitt opp å mate ungene.  I 2008 låg den største gråmåkekolonien i Sør-Norge forlatt. Tellinger av måker i Nordland vinteren 2008/2009 viste at det bare var 255 måker i hele Salten – en nedgang fra 2348 måker i 2005. Fiskemåkens situasjon langs Skagerrakkysten vurderes som kritisk.  Bestanden i Telemark i 2004 var bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet.  I Vest Agder er hekkebestanden halvert siden 1986. I Rogaland er den redusert med 92 % siden 1977.

Beregninger fra NINA viser at under dårlige hekkebetingelser og forurensing er det 79 % sjanse for at måkebestandene skal halveres etter 50 år, mens uten forurensing er det 55 % sannsynlighet for en halvering med samme tidsperspektiv.

– Måkenes næringsflukt til innlandet som følge av matmangel ved kysten, har ført til at mange feiltolker ansamling av måker i byer og ved avfallsdeponier som at bestandene er i oppgang.  Dette har igjen ført til en økende intoleranse for måker.  Jaktperioden vil naturlig nok gjøre måkene enda mer sårbare for følgene av denne hetsen.

– Det nærmer seg den frie jakta på hav og fjord, og for måkene som ikke alt er rødlistet starter jakta allerede 21. august.  I jaktperioden kan man stadig finne måker som flyter i land eller ligger ihjelskutte på bakken, drept uten annet formål enn å treffe blink – en jaktform som er sterkt fordømt fra alle hold.  I jaktåret 2008/2009 ble det skutt 15.000 måker.  De siste 6 årene – som har vært mer eller mindre katastrofale for sjøfuglenes hekkinger – er til sammen 105.200 måker skutt under jakt.

– Direktoratet for Naturforvaltning (DN) fremhever at jaktas prinsipp er å høste av et overskudd.  For de fleste artene av sjøfugl finnes imidlertid ikke noe overskudd. Jakta blir en tilleggsbelastning til massedøden som følge av miljømessige påvirkninger.

– Det er positivt at DN i samarbeid med NINA overvåker sjøfuglene.  Men det er ikke nok å overvåke dem.  De må aktivt vernes.  Det er også viktig å huske på at mange mennesker nå legger ned et stort frivillig og kostnadskrevende arbeid i å redde oljeskadde sjøfugler. Det vil fremstå meningsløst og uetisk både overfor fuglene som får en vellykket rehabilitering, og de mange frivillige som legger hele sin sjel i dette arbeidet, at fuglene deretter risikerer å bli skutt som rekreasjonsobjekt.

NOAH har i brev til blant annet Miljøvernministeren og DN bedt om at måkejakta og den øvrige sjøfugljakta avlyses.

Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter v/ Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

Bli medlem