NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Si din mening om dyrevel… 2. feb 2013

Si din mening om dyrevelferd til SV!

Er du medlem av SV og engasjert i dyrs rettigheter? Hjelp dyrene ved å bedre SVs programutkast (2013-2017) – siste frist søndag 24. februar. Se NOAHs forslag her.

Nå foreligger SVs forslag til program, men det er fortsatt åpent for å kommentere for alle som er medlem av partiet. Dette er en relativt åpen prosess sammenlignet med flere andre partier, og NOAH oppfordrer derfor alle som har mulighet til dette om å være med å påvirke SVs program til fordel for dyrene i denne siste avgjørende fasen.

NOAH mener særlig to områder er viktige: styrke dyrevernprofilen generelt og nevne flere aktuelle saker enn pelsdyr, og styrke fokus på vegetarisk forbruk i  både miljø- og dyrevelferdssammenheng.

Slik er SVs programutkast

Dyrevelferd er idag nevnt under «Kapittel 5: Ny og bærekraftig næringsutvikling» – under underoverskriften «Landbruk og foredling av landbruksvarer». Følgende tekst står i dagens utkast:

«1157 Alt husdyrhold skal foregå på måter som er dyreetisk forsvarlig. SV vil styrke kontrollen med 1158 dyrevelferden.

1161 Ved innføring av nye dyrevernsregler som medfører større investeringskostnader for landbruket, vil SV

1162 arbeide for at det gis investeringstilskudd til nødvendig ombygging og omlegging av produksjonen.

1163 Erfaringene hittil viser at det ikke er mulig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og

1164 den må avvikles.

[SV vil jobbe for]…

1181 · Et forbud mot nye anlegg i pelsdyrsnæring og en styrt avvikling av næringa.»

NOAHs forslag til forbedret dyrevernprofil

NOAH mener det er uheldig at SV har plassert dyrevelferd under «landbruksvarer», og tilråder sterkt at SV laget er eget kapittel til dyrevelferd – slik nå både Venstre og MDG har. Dette kan enten være et eget «Kapittel 18: Dyrevelferd» – eller det kan være en egen underoverskrift «Dyrevelferd» under «Kapittel 3: Miljø», f.eks. etter «Bevar naturmangfoldet». Ved å innføre et eget avsnitt for dyrevelferd vil SV kunne signalisere at de prioriterer dette politikkområdet aktivt.

NOAH foreslår her tillegg til den teksten som SV allerede har, som kan inngå i et dyrevelferdskapittel – NOAHs tillegg står i kursiv. NOAH har også bedt SV om å komme med flere punkter enn dette, men holder denne siste-liten-oppfordringen på et minimumsnivå av saker som vi mener SV bør nevne. NOAHs forslag:

«Dyrevelferd

SV mener at dyr har egenverdi, og at hensyn og respekt for dyrs artsspesifike og individuelle behov er viktig. Alt husdyrhold skal foregå på måter som er dyreetisk forsvarlig. SV vil styrke kontrollen med dyrevelferden. Veterinærfaglige råd og erfaring med næringen viser til at det ikke er mulig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og den må avvikles.

SV vil jobbe for

• Et forbud mot nye anlegg i pelsdyrsnæring og en styrt avvikling av næringa, hvor siste farm skal være nedlagt senest innen 2016, og helst innen 2014.

å stimulere til økt bruk av grønnsaker og korn direkte til menneskeføde for å bidra til et redusert generelt kjøttforbruk i Norge.

at det opprettes et statlig dyreverntilsyn.

forbud mot hold av høner i bur.

• bedre dyrevelferdssituasjonen betydelig i kyllingindustrien, og forby bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de fysisk og mentalt lider overlast.

et forbud mot bruk av dyr, herunder særlig bruk av elefanter, i sirkus.

• en aktiv forskning på og implementering av alternativer til dyreforsøk».

Kjøtt og miljø

Til kapittel «Miljø», underkapittel «En miljøvennlig hverdag» mener NOAH at følgende nytt punkt etter eksisterende linje nr 653 er viktig å føye til for å vise at SV tar på alvor

«At det legges til rette for at flere oftere kan velge vegetarisk mat, blant annet gjennom tilrettelegging av vegetartilbud i offentlige kantiner og positiv fokus på vegetarisk mat gjennom tiltak som ”kjøttfrie dager” o.l. hvor vegetartilbudet fremheves.»

Du kan forbedre dyrevelferdspolitikken!

NOAH jobber med alle partier for å forbedre deres dyrevelferdspolitikk. Uansett hvilket parti du som velger stemmer på eller er medlem av, er det viktig å komme med dine innspill til deres dyrevelferdspolitikk. SV er et av partiene som fortsatt ønsker innspill – og går ut bredt for å få disse. Du som er i målgruppen kan derfor ennå påvirke dem til en bedre dyrevelferdspolitikk! La deg gjerne inspirere av NOAHs forslag og send endringsforslag via denne siden (OBS – kun for SV-medlemmer): http://sv.no/Politikken/Arbeidsprogram-2013-2017/Send-oss-dine-forslag

Frist for endringsforslag er førstkommende søndag 24. februar klokken 23.59.

Takk!

Bli medlem