NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: NOAH: –… 24. sep 2012

Pressemelding: NOAH: – Et uverdig valg for oljeskadde dyr

NOAH – for dyrs rettigheter ser svært alvorlig på at Miljøverndepartementet nå legger opp til at kun rødlistede arter skal reddes ved oljeutslipp, og at det rett og slett skal bli ulovlig å rehabilitere.  – Katastrofalt for utviklingen av dyrevelferd i Norge, mener NOAH.

Det er nå en utredning på gang om hvordan oljeskadde dyr skal innlemmes i oljeberedskapen. Den later til å ikke ta hensyn til utvikling innen dyrevelferd og rehabilitering av dyr.

– Det er et paradoks at oljenasjonen Norge nå bevisst legger opp til å mangle beredskap for rehabilitering av oljeskadde dyr. Det er vår plikt å bøte på skadene som våre oljeutslipp påfører dyr – dette burde være selvfølgelig. Dette handler ikke bare om forpliktelse overfor arter, men også overfor enkeltindivider som rammes av oljeindustriens aktivitet. Det er et sterkt frivillig engasjement for å hjelpe oljeskadde dyr, og det er en voksende interesse og kunnskap på dette området blant veterinærer i Norge, som følger utviklingen i andre land hvor viltmedisin og rehabilitering er betydelige fagfelt. Vi må kunne forvente at myndighetene samarbeider med disse, fremfor å hindre redningsarbeid, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Martinsen har selv deltatt i flere redningsaksjoner i Norge. Avhengig av hvor rask aksjonene har kommet i gang og hvor store vansker arrangørene har opplevd i prosessen, har tidligere aksjoner i Norge (Full City, Server, Rocknes og oljeutslipp i Glomma og Akerselva) vist 50 – 90 % vellykket rehabilitering.

Det at Mattilsynet og Landbruksdepartementet har vært inne i prosessen for å påvirke Miljøverndepartementet til å si nei til rehabilitering, anser NOAH som svært kritikkverdig:

– Det er nærliggende å tenke at Mattilsynet og Landbruksdepartementet har hatt baktanker ved dette i den forstand at de ikke ønsker presedens i forhold til at ville/ eierløse dyr som hovedregel skal hjelpes med offentlige penger. I kulissene av denne debatten ligger diskusjonen om hvordan Mattilsynet selv skal forholde seg til ville og hjemløse dyr som trenger hjelp. Mattilsynet har i disse sakene representert en stivbeint og foreldet avlivingspolitikk – selv om det finnes lokale hederlige unntak som ønsker det annerledes. Er det slik at Mattilsynet og Landbruksdepartementet ikke egentlig ønsker en utvikling mot mer engasjement for og hensyn til dyr i Norge?, spør Martinsen.

Martinsen reagerer også som veterinær på at myndighetene i Norge ser ut til å ville stanse utviklingen innenfor et område av veterinærmedisinen som er i sterk utvikling og årlig redder mange ville dyr fra lidelse og død:

– Rehabilitering av oljeskadde dyr er et eget fagfelt innenfor veterinærmedisin og biologi hvor kunnskapen og kompetansen har økt betraktelig de siste tiårene. I andre land har man redningsteam av eksperter som rykker ut umiddelbart ved bl.a. oljekatastrofer. Man har også egne veterinærklinikker som har spesialisert seg på viltmedisin. Dersom Miljøverndepartementet velger å la seg lede av Landrbuksdepartementet på dette området, betyr det i praksis at norske veterinærer forbys å delta i denne faglige utviklingen. Og norske ville dyr gis et dårligere vern enn dyr i mange andre land. Om det blir kjent i utlandet at oljenasjonen Norge, som ønsker å fremstå som et foregangsland innen miljø- og dyrevern, ikke ofrer penger på sitt eget dyreliv etter en oljekatastrofe, vil dette fremstå som svært uverdig, avslutter Martinsen.

Kontakt:

NOAH – for dyrs rettigheter

veterinær Siri Martinsen

959 444 99


Bli medlem