NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > NOAH klager på lisensjak… 17. nov 2008

NOAH klager på lisensjakt på bjørn

NOAH – for dyrs rettigheter klager på Direktoratet for Naturforvaltnings løyve til lisensjakt på inntil 12 bjørner, fordelt mellom fylkene Hedmark, Midt-Norge, Nordland, Troms og Finnmark.

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) legger til grunn for sitt vedtak at ingen av regionene har oppnådd bestandsmålet, men at bjørnebestanden i Norge er i vekst og at felling av inntil 12 bjørner ikke vil sette bestandens overlevelse i fare.

– Bjørnebestanden i Norge er i utgangspunktet i fare, klassifisert som sterkt truet og ikke levedyktig. Det er denne situasjonen DN bør legge til grunn, en situasjon som bør tilsi strengt vern og lav toleranseterskel for felling, sier Jenny Rolness i NOAH.

Det er langt igjen til regjeringens bestandsmål om 15 årlige ynglinger av bjørn. Med de årlige fellingene av bjørn i form av skadefelling og lisensjakt, i tillegg til naturlig dødelighet, synes dette målet å være uoppnåelig. Hensikten med bestandsmålet faller bort når DN og andre myndigheter aktivt motarbeider dette. Når det gjøres inngrep for å redusere en bestand som ikke på langt nær har nådd bestandsmålet, et mål som er satt som en minstegrense for å sikre artens overlevelse, tyder det på at myndighetene i realiteten ikke vil tillate en levedyktig bestand av bjørn i Norge.

– Selv om de nasjonale bestandsmålene for rovdyr skulle bli nådd, er dette minimumstall som neppe er høye nok til å sikre langsiktig overlevelse og tilstrekkelig genetisk variasjon, med mindre det forekommer jevnlig innvandring av nye dyr. Men økt jakt på bjørn i våre naboland forverrer også situasjonen for bjørnen i Norge. Genetikere, som Linda Laikre, viser til at en kombinasjon av lite genetisk variasjon og innavl kan gi katastrofale følger for de minimale bestandene av rovdyr, fortsetter Rolness.

Lisensjakt vil ikke medvirke til økt fokus på alternative løsninger i konflikter som inkluderer rovdyr. Det vil i stedet virke negativt i forhold til konfliktdemping og positive løsninger som ivaretar både ville og tamme dyrs liv.

Hvis Norge skal ha noen som helst troverdighet i miljøsammenheng, må myndighetene vise vilje til å bevare den sterkt trua bjørnebestanden, og generelt styrke vernet av denne og andre trua arter, i stedet for å svekke det.

NOAH viser til DNs egne ord på direktoratets nettsider:

«Livsformene på jorden dør i dag ut raskere enn vitenskapen klarer å beskrive dem. Slik vil minst 10 prosent av dyre- og planteartene som finnes på jorden i dag bli historie innen 25 år. Utryddelse av arter er ansett som en av de viktigste og største miljøtrusler verden står overfor i dag.»

Og videre:

«I Norge har vi et prinsipp om at ingen eier det levende viltet. I dette prinsippet ligger også en anerkjennelse av viltets egenverdi og rett til eksistens. Vi har derfor nedfelt bevaringsansvaret i vårt lovverk, og tillater kun inngrep i bestandene der dette ikke kommer i konflikt med bevaringsperspektivet.»

Lisensjakt på en sterkt trua og ikke levedyktig bjørnebestand gir liten mening til disse ordene, avslutter hun.

Bli medlem