NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Mattilsynet hindret… 20. feb 2008

Mattilsynet hindret frivilige å hjelpe dyr på feil grunnlag

Mattilsynet har over flere år vanskeliggjort det omfattende frivillige arbeidet en rekke ideelle dyrevernorganisasjoner og omplasseringsvirksomheter driver for å hjelpe hjemløse dyr. NOAH tok i høst initiativ til en uttalelse fra Lovavdelingen i Justisdepartementet om hvorvidt Mattilsynet har hatt retten på sin side; svaret er nå kommet og Lovavdelingen gir NOAH fullt medhold: Mattilsynet har tolket loven feil.

Mattilsynet har forsøkt å styre virksomheten til en rekke organisasjoner med det de har ment har vært loven i hånd, nemlig at idelle omplasseringsvirksomheter skal anses som «dyrepensjonat o.l.» etter Dyrevernloven §16 og forskrift om Dyrepensjonat mv.

Blant annet ble ca. 30 katter drept av Mattilsynet ifjor i en brutal aksjon mot en et frivillig hjelpesenter for katter – hjemmel for inngrepet var nettopp forskrift om dyrepensjonat. NOAH var ifjor med på å samle dyrevernorganisasjonene til en protest mot både Mattilsynets fremgangsmåte og lovfortolkning i saker som angår hjelp av hjemløse dyr.  4. august ifjor sendte NOAH og syv andre dyrevernorganiasjoner et brev til Mattilsynet der det ble redegjort for synspunkter og stilt en rekke kritiske spørsmål ved Matttilsynets holdninger til hjemløse dyr. I brevet ba man også:  «Mattilsynet anmode Landbruksdepartementet om å få Lovavdelingen i Justisdepartementet til å foreta en tolkning om slik virksomhet kan defineres som dyrepensjonat o.l. etter Dyrevernloven § 16.»

I forrige uke kom avgjørelsen fra Lovavdelingen, som er knusende overfor Mattilsynets lovtolkning. Lovavdelingen skriver at ideell omplasseringsvirksomhet ikke er omfattet av begrepet «dyrepensjonat», og henviser til «klar lovtekst og klare forarbeid.» Mattilsynet har derfor begått ulovlige drap på katter på bakgrunn av sviktende juridisk vurdering.

– Mattilsynet har hatt makten på sin side, men ikke retten. Dette er full seier for alle som har protestert mot den rigide og urimelige lovtolkningen som har ført til at frivillige nesten er blitt redde for å hjelpe et hjemløst dyr som står på trappa fordi Mattilsynet da kan komme rennende med pensjonatforskriften og ombyggingskrav hvis ikke dyret er ute av huset igjen etter et par dager, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

De dyr som allerede er tatt livet av får man ikke tilbake, og flere omplasseringsorganisasjoner har måttet gjøre unødige investeringer for penger de heller hadde ønsket å bruke på å hjelpe dyr istedenfor å tilfredsstille meningsløse regler. Lovavdelingens avgjørelse vil likevel være svært viktig for å lette arbeidet for hjemløse dyr i fremtiden:

– Lovavdelingens klare uttalese om at ideell hjelpevirksomhet for dyr ikke omfattes av dyrepensjonatforskriften, betyr at man igjen kan oppfordere folk til å ta inn hjemløse dyr, være ventehjem for dyrevernorgnaisasjoner og på andre måter ta seg av de svakeste i samfunnet – dyrene – uten å være redd for å bli pålagt rigide og meningsløse regler. At folk selv skal kunne hjelpe dyr i nød, naturligvis med den nødvendige oppfølging fra fagfolk som veterinærer, er en hjørnesten i å bygge et samfunn der hensyn til dyr er en selvsagt del, avslutter Martinsen.

Mattilsynets egen dekning av saken kan leses her.

Organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter retter sterk kritikk mot Mattilsynet i et brev til Justisdepartementet, som på oppfordring av Landbruks- og matdepartementet skal foreta de nødvendige lovtolkninger.

Bli medlem