NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Klima… 5. jun 2007

Pressemelding: Klima for ny matpolitikk!

– Verdens Miljødag, 5.juni, er en bra dag å kutte ut kjøttet på, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter. – Kjøttindustrien står for miljø-ødeleggelser som det er ufattelig at ikke politikere i vesten har større fokus på.

Norge er i år vertsskap for Verdens Miljødag – men er samtidig et av de mest kjøttkonsumerende land i verden. FAO peker ut husdyrproduksjonen som ett av hovedfokusene i klimaspørsmålet, og det ville derfor være naturlig for Norge å ha fokus på problemene ved kjøttforbruk nettopp i anledning Miljødagen. Men det later til at kjøtt-spørsmålet er en av de mest «ubehagelige sannheter» for den norske regjeringen med sine tette bånd til husdyrnæringen.

– Det er få politikere som fornekter at det høye kjøttforbruket er miljøbelastende. Men også overraskende få som tør å si at akkurat dette problemet har en løsning – nemlig å kutte ut kjøttet. Dette er et effektivt tiltak som hver enkelt kan gjøre med letthet. Verdens Miljødag er den perfekte dagen for å oppfordre folk til å fjerne kjøttet fra handlekurven for godt. Viktigheten av å kutte ut kjøtt og animalske matvarer til det beste for miljøet må løftes frem tydeligere – det er et stort skritt som enkeltmennesker kan ta selv, sier Martinsen i NOAH.

NOAH stiller seg spørrende til at kjøttforbruket som av FAO løftes frem som et hovedproblem for klimaet, forblir en bisetning når norske myndigheter markerer Verdens Miljødag:

– Det er en skandale at ikke kjøttforbruket som miljøproblem er på den politiske agendaen. Det ser ut som om næringsinteressene innenfor husdyrindustrien tvinger visse sannheter ut i skyggen. Hvorfor logrer myndigheten for husdyrindustrien? Hvorfor sier man ikke rett ut det som alle etterhvert vet: å kutte ut kjøttet er bra for miljøet! Det burde være et politisk mål å redusere det norske kjøttforbruket så fort som mulig. Isteden for å støtte opp om husdyrnæringens reklame for å øke etterspørselen etter animalske varer, burde myndighetene ta initiativ til kampanjer for kjøttfri mat, mener Martinsen.

Smaken av biff må ikke stå i veien for den matpolitikk verden nå trenger:

– Mange er enige om at man bør mer spise «mer grønnsaker». Det som ligger i dette utsagnet, og som må frem i klartekst, er at man bør spise grønnsaker istedenfor kjøtt. Vi trenger en ny matpolitikk som bygger på hensyn til miljøet, hensyn til dyrenes interesser og hensyn til rettferdig fordeling av land- og vannressurser. Ingenting blir bedre for miljøet av at vi i vesten bare spiser «mer grønnsaker». Det vesentlige skrittet er at vi kutter ut de varene som slipper ut mest skadelige klimagasser i produksjon; som forbruker mest landareal, vann og energi – ganske enkelt kutter ut animalske varer. Da blir det mindre skadelige utslipp. Da brukes mindre energi til matproduksjon. Da sløses det ikke med verdens vannressurser. Da lider ikke dyr i fangenskap, og dyr blir ikke drept for våre smakspreferanser. Da er vi på vei mot en levemåte som faktisk er, og ikke bare later som den er, hensynsfull, avslutter Martinsen.

Kjøttfakta:

• «Husdyrproduksjonen fremstår som en av de to-tre mest betydningsfulle bidragsytere til de mest alvorlige miljøproblemene (…) det bør være hovedfokus når man behandler problemer som jordødeleggelse, klimaendringer og luftforurensing, vannmangel og vannforurensing og tap av biodiversitet.» FAO («Livestocks Long Shadow»)

• «Kjøttproduksjonen spiller en vesentlig rolle og er ansvarlig for 18% av drivhusgass-utslippene i CO2 ekvivalenter. Dette er en større andel enn transportrelaterte utslipp.» FAO («Livestocks Long Shadow»)

Totalt sett er kjøttproduksjonen den menneskelige aktivitet som tar for seg av mest landareal. 26% av jordens is-frie areal brukes til beitemark og 33% brukes til dyrking av dyrefôr. 70% av alt landareal som verdens jordbruk totalt bruker er det kjøttproduksjonen som legger beslag på. Dette tilsvarer 30% av klodens samlede land-areal. FAO («Livestocks Long Shadow»)

• «70% av tidligere skogsland i Amazonas er nå beitemarker, og dyrking av fôr utgjør store deler av resten.» FAO («Livestocks Long Shadow»)

FIVH presenterer en oversikt over ulike varers klima-belastning; mens frukt og grønnsaker rangerer i størrelsesorden 100-500 gram CO2 ekvivalenter per kg, må man opp i 4,6 kg (kylling)-17,4 (sau) kg CO2 ekvivalenter per kg kjøttvarer. Korn, mais og soja holder seg på rundt 1 kg CO2 ekvivalenter. De vegetabilske produktene som kan «konkurrere» med kjøtt i klima-fiendtlighet er grønnsaker dyrket i oppvarmet og belyste drivhus – da må man opp på 5 kg CO2 ekvivalenter, samme nivå som de «laveste» kjøtt-utslippene.

Bli medlem