NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Påvirk MDGs dyrevelferds… 5. feb 2013

Påvirk MDGs dyrevelferdspolitikk!

I disse tider blir det neste arbeidsprogrammet (2013-2017) til de ulike partiene behandlet og fastsatt, nå kan du være med å påvirke hvilke prioriteringer partiene skal gjøre de neste årene. Husk at innspillene må sendes innen fristen, som er 15. mars!

Miljøpartiet de grønne har lenge vært det eneste politiske partiet med en tydelig og sterk dyreetisk profil. Når det nye arbeidsprogrammet nå skal fastsettes er det viktig at medlemmer og velgere viser at dette fortsatt må prioriteres sterkt i fremtiden. Det foreliggende forslaget til nytt arbeidsprogram inneholder mange endringer, og på noen områder ser det ut til at dyrene nå kommer dårligere ut enn i tidligere program. Blant annet skal det på landsmøtet stemmes om partiet fortsatt skal være imot norsk sel- og hvalfangst, noe som har vært et stabilt standpunkt for MDGs fra partiet ble dannet. Videre mener NOAH det er viktig at MDG tar på alvor kjøttproduksjonens negative konsekvenser for både dyr og miljø – og mener det er nødvendig for et grønt parti å sette dette tydelig på dagsordenen.

MDG er et av partiene som har en meget åpen prosess, og som tar imot forslag til endringer fra både medlemmer og velgere. NOAH har utarbeidet innspill til endringer som vi håper så mange som mulig vil sende inn til partiet slik at MDG ser hvor viktig dyreetikk er for deres velgere. Vi oppfordrer alle som er medlem, som har tenkt til å stemme på MDG eller som generelt bryr seg om at deres profil skal bedres med hensyn til dyrevelferd om å sende inn forslag:

MDGs arbeidsprogram 2013-2017: Innspill fra NOAH – for dyrs rettigheter

Skrift i kursiv er forslag til endringer – det øvrige er MDGs egen tekst. Tekst utenom hermetegn er NOAHs kommentarer.

1.1  Klimaendringer

70 (Forslag til nytt avsnitt) «Matproduksjonen er ansvarlig for betydelige klimagassutslipp, både globalt og nasjonalt. De Grønne vil arbeide for å dreie produksjon og konsum bort fra animalske produkter som er en hovedårsak til klima- og miljøproblemene fra landbrukssektoren, over til klimavennlig vegetabilsk mat.»

1.6 Bærekraftig landbruk

510 «De Grønne vil styrke landbruket over hele landet ved å bedre økonomien og vri næringen i økologisk retning, over mot produksjon av vegetabilsk mat.»

516 «Fremover må vi ha klimatilpasning av matproduksjonen ved å redusere husdyrproduksjonen, resirkulering av fosfor (…)»

543 1. «Øke norsk selvforsyning av korn, poteter, frilandsfrukt- og grønnsaker, melk, kjøtt og egg.»

Ku på bås. Foto: NOAHMelk, kjøtt og egg må fjernes ettersom vi allerede er nesten 100% selvforsynt med dette, om man ser bort fra importert kraftfôr. Vi importerer i dag 86% av den vegetabilske mat og drikken vi konsumerer, fordi 90% av dyrket areal allerede brukes til å produsere husdyrfôr. Fra et ressursøkonomisk perspektiv vil det være mye mer effektivt å styre norsk matproduksjon mot vegetabilsk mat til menneskeføde enn å bruke våre svært begrensede arealer til å produsere dyrefôr hvor opp mot 90% av energien går tapt.

546 (Forsalg til nytt punkt 2) «Redusere husdyrproduksjonen av hensyn til klima, miljø, dyrevelferd og for å frigjøre arealer til effektiv produksjon av vegetabilsk mat.»

572 12. «Styre kjøttproduksjonen mot sau, geit, storfe og rein, fordi de utnytter grovfôr og beitearealene best..»

Dette punktet må fjernes, da drøvtyggerne er klimaverstinger og bidrar til 70% av utslippene fra husdyrproduksjon i Norge, til tross for at de bare utgjør 30% av produksjonen. I tillegg kommer de dårlig ut når det gjelder fôrutnyttelse. Det mest effektive er å redusere den totale kjøttproduksjonen, ikke vri den over til andre typer kjøtt.

1.7. Bærekraftig sjøbruk

701 20. «To alternativ:

  1. Tillate en nøye regulert og kontrollert fangst på bærekraftige bestander av hval og sel, med dyrevernsmessige beste tilgjengelig fangstmetoder.
  2. Forby all fangst på havpattedyr som hval og sel.»

Byttes til: «Avvikle kommersiell hvalfangst, i tråd med IWCs internasjonale avtale om vern av hvaler, og fjerne subsidier til norsk selfangst slik at fangsten avvikles.»

Begrunnelse: Sel- og hvalfangst representerer spesifikke problemer som gjør at aktiv statlig støtte ikke er ønskelig:

Dyrevernmessig er begge fangstformer sterkt kritisert internasjonalt og av norske dyrevernorganisasjoner. Hvalfangst utføres ved eksploderende granatharpun, og 20 % av hvalene lever i flere minutter og opptil en time etter skudd (tall fra Sjøpattedyrmeldingen 2004).

Selfangsten foregår ved slag med hakapik eller skudd, og inspektører har dokumentert rutinemessige regelverksbrudd. I 2010 søkte Fiskeridirektoratet å sikre bedre dyrevernregler, men dette ble ikke gjennomført grunnet hensyn til næringen. Fiskeridirektoratet har dermed innrømmet at fangsten har vesentlige dyrevernmessige problemer ved seg som ikke har latt seg løse. (http://www.fiskeridir.no/ fiske-og-fangst/hoeringer/2010/foreslaar-aa-endre-reglene-for-utoevelse-av-selfangst).

Økonomisk: Både sel- og hvalfangst er i store trekk ulønnsomme næringer. Hvalfangst mottar indirekte støtte ved ulike ordninger (f.eks. Innovasjonsstøtte øremerket produktmarkedsføring), mens selfangst er ca. 80 % statlig subsidiert (Rapport ”Hav i endring” v/ NOAH/ Dyrebeskyttelsen Norge/ WSPA, 2011; Sjøpattedyrmeldingen 2004 og 2010). Kun 19 prosent av befolkningen støtter subsidier til hvalfangst, mens 41 prosent synes hvalfangst ikke burde finansieres. (Opinion, 2009 og 2010). Når det gjelder subsidiene som i dag gis til selfangst er 64% klart imot subsidiene, og bare 13 % er for. (Opinion, 2010).

Bevaring av fiskebestandene: I motsetning til hva som av og til hevdes, foreligger det ikke vitenskapelig dokumentasjon på at verken selfangst eller hvalfangst er nødvendig av hensyn til bevaring av fiskebestandene. Tvert imot innrømmes det i Sjøpattedyrmeldingen fra 2004 at næringene ikke kan forsvares ut i fra hensyn til fiskeriene. Flere selarter er idag truet (både av kystseler og ishavsseler), og det er bekymring knyttet til hvordan arter som er avhengig av is (f.eks. grønlandssel) vil påvirkes av klimaendringer.

Gjør ditt for at dyrevelferd prioriteres i MDGs nye partiprogram!

NOAH jobber med alle partier for å forbedre deres dyrevelferdspolitikk. Uansett hvilket parti du som velger stemmer på eller er medlem av, er det viktig å komme med dine innspill til deres dyrevelferdspolitikk. MDG er et av partiene som fortsatt ønsker innspill – og går ut bredt for å få disse. Du som er i målgruppen kan derfor ennå påvirke dem til en bedre dyrevelferdspolitikk! La deg gjerne inspirere av NOAHs forslag og send endringsforslag til mdg@mdg.no

Innspill kan sendes til mdg@mdg.no innen fristen 15. mars!

Bli medlem