NOAH logo
Forsiden > Om NOAH > Hva NOAH har oppnådd

Hva NOAH har oppnådd

Hva NOAH har oppnådd

Pionérarbeid for dyrs rettigheter

NOAH har satt dyrs rettigheter på dagsordenen i Norge. I 1999 gikk Norges første Dyrerettighetskonferanse av stabelen, med kjente norske foredragsholdere. Året etter ble Norges første dyrerettighetsmarsj avholdt med hundrevis av deltagere gjennom Oslos hovedgate. Verdens eneste dyrerettighetserklæring med klar fokus på alle dyrs rettigheter ble utarbeidet av NOAH i 1999. Da den første norske stortingsmeldingen om dyrevern ble offentliggjort i 2003 var dyrs rettigheter et av temaene takket være NOAHs mangeårige innsats.

Pels kastes ut fra butikkhyllene

NOAHs pelsUT-kampanje har siden 2003 oppmuntret klesbutikker til å snu ryggen til pels. I løpet av få år har kampanjen fått gjennomslag hos flere titalls internasjonale kleskjeder, mens nord-Europas tre største kleskonserner nå har vedtatt å avstå fra å bruke ekte pels.

Flere vegetarianere

I takt med at NOAH har brakt fokus på vegetarisk livsstil til Norge, er antallet vegetarianere i Norge firedoblet i løpet av de siste ti årene. 50% av befolkningen mener at kjøtt er noe man kan leve uten, og 40% har betenkeligheter med kjøttforbruket sitt. Blant unge kvinner er nå 1 av 10 helt eller delvis vegetarianere.

Etisk komité sier nei til dyreforsøk i undervisningen

NOAHs konstante press for å få slutt på dyreforsøk i undervisningen begynner å vise resultater. Foruten å bidra til at flere studenter i Norge har kunnet fullføre utdannelsen sin uten dyreforsøk, fikk NOAH i 2004 medhold fra NENT – forskningsetiske komitéer for naturvitenskap og teknologi om at slike forsøk bør avvikles.

Prinsipputtalelse mot høner i bur

Kampen mot burhønsanlegg er blant NOAHs fremste satsingsområder; i 1996 bidro NOAH til at Rådet for Dyreetikk kom med sterk kritikk mot næringen. I 2003 fikk vi prinsipielt medhold fra Stortinget om at burdrift for eggproduksjon ikke er forsvarlig og ønskes avviklet. NOAH jobber videre for at prinsipper skal overføres til handling!

Pelsindustrien kraftig redusert

NOAHs fokus på pelsindustrien har holdt seg sterk helt siden starten: Skritt for skritt har vi kjempet for å bringe pelsindustrien mot en avvikling: I 1991 slo en NOAH-demonstrasjon et stort pelsmoteshow konkurs, og NOAHs markeringer gjennom årene har ført til at moteshow med pels er et svært sjeldent syn. I 1994 bidro NOAH til en sterkt kritisk uttalelse mot næringen fra Rådet for Dyreetikk. Titusenvis av underskrifter mot pels har blitt overlevert Landbruksdepartementet. I 2009 vedtok endelig Norges Veterinærforening at de ønsket avvikling av pelsnæringen. Utallige demonstrasjoner utenfor pelsbutikker har bidratt til stadig færre utsalg. Hyppige mediautspill, debattinnlegg og kampanjer de siste 20 årene har ført til at opinionen nå er i flertall for å nedlegge pelsfarmene. Selv innrømmer bransjen at NOAHs innsats har ført til en nedgang i antall farmer – og dermed antall dyr som er blitt drept for pelsens skyld.

Utstillinger med pelsdyr forbudt!

Første gang NOAH demonstrerte mot utstillingene av levende rever og mink som pelsdyralslaget arrangerte, kom demonstrasjonene overraskende på bransjen. I år etter år fra 193 sto demonstranter i kulden på Hamar med stadig nye kreative protester . Til slutt så pelsdyralslaget seg slått: de foreslo selv at arangementet skulle avvikles fordi det ga mer publisitet rundt NOAHs antipelskampanje. I 2003 sa Stortinget seg enig i NOAHs synspunkter og gikk inn for et forbud av dyrevernmessige grunner. Utstillingene er per 2009 forbudt.

Delfinarier forbudt

I 1995 satt NOAH en stopp for at delfinarium skulle etableres i Norge. NOAHs protester mot delfinarieplaner fikk medhold fra både Landbruksdepartementet og Rådet for Dyreetikk: Planene ble stoppet og dermed slapp delfiner å bli fanget inn for å svømme rundt i et lite basseng.

Alternativer til dyreforsøk

NOAH har i årevis lagt press på myndighetene om å opprette et offentlig utvalg som kun har som oppgave å erstatte dyreforsøk med alternativer, og å bevilge penger til en slik omlegging. Noen av kravene ble hørt i forbindelse med Dyrevernmeldingen 2003, da Stortinget vedtok å opprette nettopp et utvalg for alternativer til dyreforsøk.

Pingviner reddet fra innfanging

NOAHs engasjement overfor Miljøverndepartementet bidro sterkt til at en tillatelse til innfanging av ville pingviner fra Antarktis ble trukket tilbake i 1997. Pingvinene som var tiltenkt fangenskap i norske dyrehager, fikk isteden beholde friheten.

Oljeskadde fugler reddet

I 2004, igangsatte NOAH et samarbeid mellom norske og utenlandske organisasjoner for å redde de oljeskadde fuglene etter Rocknes-forliset – ca. 80 fugler ble reddet og rehabilitert som følge av aksjonen. I tillegg kom redningsberedskap for ville dyr på den politiske agendaen. Tidligere har NOAH i samarbeid med miljøorganisasjoner sørget for å redde  fugler etter et oljeutslipp i Akerselva i Oslo. Og i 2009 skjede det igjen; Langesund -katastrofen kostet mange tusen fulger livet – men ca. 100 fugler ble også denne gangen reddet takket være bl.a. NOAHs innsats.

Vern av fugler inn i oljeberedskapen!

I forbindelse med Langesund-ulykket i 2009, klare NOAH og andre miljøorganisasjoner å overtale miljøvernminister Solheim og hans kollegaer at redning av oljeskadde fugler må bli en del av beredskapsplanen. Dette er en av de større gjennombruddene for ville dyrs velferd i Norge.

Katters rettigheter i domstolen

I 2002 reddet NOAH 17 gamle, syke og grovt vanskjøttede villkatter som ble holdt innesperret i et nedskitnet falleferdig hus. Etter en lang prosess for å frigjøre kattene på en minnelig måte, endte saken i retten – hvor NOAH ble saksøkt for å ha “tatt eiendom”. NOAH vant saken i 6 ulike domstoler – og den endelige avgjørelsen slo fast at man må kunne vise at man kan ta vare på villkatter, for å kunne kalle seg “eier”. Dommen slår på denne måten fast et viktig prinsipp; at dyr ikke bare kan behandles som rettsløs eiendom. Og kattene fikk et godt liv!

Spekkhoggere reddet fra fangenskap

I 1999 fikk NOAH vite at Fiskeridepartementet var i forhandlinger om salg av seks ville spekkhoggere innfanget fra norskekysten, til et akvarium i Japan. NOAHs offensiv for å stanse planene om innfanging resulterte i full retrett fra departementets side – og spekkhoggerne fikk være i fred i sitt rette element.

Akvarium avslørt for apesmugling

Akvariet i Bergen ble i 1999 avslørt av NOAH, som filmet innsmuglede silkeaper som akvariet hadde innesperret i kjelleren. Etter å ha sloss mot unnfallende myndigheter og en kynisk akvarieledelse, kan NOAH konstatere at daværende sjef for akvariet fikk sparken og ble stilt for retten blant annet på grunn av NOAHs anmeldelse. Selv om Akvariets elendige behandling av dyrene fort førte til en tragisk skjebne for dem, har den dårlige publisiteten hindret Akvariet å kjøpe inn nye aper.

Hundekjøring som OL- gren stoppet

Hvert år driver NOAH og en rekke internasjonale dyrerettighetsorganisasjoner kampanje mot sledeløp som Iditarod – hvor hunder løper til de dør, og brukes ene og alene som middel for menneskers ærgjerrighet. Slike ekstremløp er sterkt kritisert av veterinærer, og NOAH klarte å forhindre at hundekjøring ble OL-gren da konkurranse-kjørerne prøvde å innføre dette.

Isbjørnunger reddet fra dyreforsøk

NOAHs press førte til at forskere ved Universitetet i Tromsø skrinla planer om å fange inn isbjørnunger for å bruke dem i forsøk – slike planer har siden ikke blitt gjenopptatt.

Kastrering uten bedøvelse forbudt

NOAH har i mange år protestert mot praksisen at det var tillatt å kastrere rein og grisunger uten bedøvelse. Disse smertefulle inngrepene ble vurdert av flere utvalg – og etter at alle dyrevern- og dyrerettighetsorganisasjoner hadde engasjert seg i saken i lang tid, vedtok Stortinget endelig forbud mot slike inngrep i 2002.

Politisk motstand mot kutrener og bås

En av NOAHs første politiske saker var å få forbudt kutreneren – en elektrisk bøyle som gir kuer støt når de gjør fra seg i båsen. NOAH fikk medhold av Rådet for Dyreetikk i 1994. Imidlertid fortsatte arbeidet for å få norske politikere til å innse at det er i strid med Dyrevernloven å holde dyr bundet til veggen i månedsvis, og i tillegg gi dem elektriske støt. I forbindelse med Stortingsmeldingen om dyrevern i 2003 fikk NOAH endelig medhold i at både bås og kutrener bør avvikles – men fortsatt slåss vi mot at et forbud skal utsettes på ubestemt tid.

Fisk får høyere status som dyr

NOAH har som første norske organisasjon satt fiskens status på dagsordenen: Takket være NOAHs fokus på den forskning som forteller at fisk føler smerte, har dette nå blitt et stadig mer kjent faktum blant folk. NOAH har bl.a. representert alle dyrevern- og dyrerettighetsorganisasjoner i et utvalg for strengere regler for fiskeoppdrett, bidratt til fisk fikk høyere status i Dyrevernmeldingen, anmeldt fiskeoppdrettsanlegg og holdt foredrag om fisk og dyrs rettigheter på den første offisielle konferansen om fisk og smerte i Norge 2004.

Dyr i sirkus på vei ut

Siden tidlig 90-tall har NOAH-demonstranter vært å se utenfor sirkus som bruker dyr, og innlegg og mediareportasjer med NOAH har satt fokus på sirkusdyrenes uholdbare situasjon. En omfattende dokumentasjon av sirkusdyrenes forhold på film og foto fra hele landet var også utslagsgivende for at NOAH i 2003 begynte å få et begynnende gehør for et forbud hos politikerne. Etter intens innsats i NOAhs sirkuskampanje og avgjørende drahjelp fra elfantforskere i Elephant Voices, foreslo Mattilsynet i  2010 overfor departementet forbud mot elefanter (med overgangstid på 5 år). Tidligere hadde Mattilsynet varslet forbud mot zebraer, sjøløver og andre eksotiske dyr i tillegg. I 2009 kjørte Agora dyrefritt sirkus etter sin konkurs i 2008, og begrunnet dette med bl.a. påtrykk fra NOAH.

Vi trenger din hjelp i kampen for dyrene. Bli medlem!

Historisk gjennomgang av NOAHs arbeid for pelsdyrene.

Historisk gjennomgang av NOAHs arbeid for dyr i sirkus.

Historisk gjennomgang av NOAHs arbeid for seler.

Historisk gjennomgang av NOAHs arbeid for hvaler.