NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Landbruksdepartementets… 1. des 2008

Landbruksdepartementets julegave til dyrene: Pen innpakning med fortsatt lidelse som innhold

NOAH – for dyrs rettigheter synes flere formuleringer i den nye dyrevelferdsloven og forarbeidene er positive, men frykter at departementets julegave til dyrene blir en språklig vakker innpakking med samme innhold av utnytting og lidelse som tidligere.

– NOAH vil nå appellere til stortingspolitikerne om å gi dyrene løfter om reelle endringer i julegave, ikke bare uforpliktende ord som ”respekt” og ”egenverdi”. Bestemmelser som forbyr å ta livet av dyr for formål som flertallet er imot – for eksempel pelsproduksjon – vil være på sin plass. På samme måte bør det innføres bestemmelser som tar ”velferds”-begrepet på alvor, og hindrer at dyr feks. kan holdes hele livet i trange bur og binger. Dette er en radikal endring i forhold til et konservativt norsk lovverk som er laget på næringenes premisser, men det er ikke radikalt i internasjonal sammenheng, der forbud mot for eksempel pelsdyroppdrett, høner i bur og dyr i sirkus eksisterer i flere land. Landbruksministeren hevder at Norge ligger «i front» når det gjelder dyrevelferd. Men når det gjelder realitetsendringer ligger flere andre land foran, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

–  NOAH støtter selvsagt de eksplisitte forbudene mot dyrekamper og seksuelle overgrep mot dyr, men må likevel påpeke at det fremstår som feigt å kun innføre forbud mot overgrep som i liten grad foregår i Norge eller som allerede så sosialt uakseptert at de ikke foregår annet enn i det skjulte. Overgrep i kommersielle sammehenger der dyr rutinemessig utsettes for lidelse, er i liten grad gjenstand for diskusjon i lovforarbeidene, og ingen realitetsendringer varsles i forhold til disse overgrepene. Tvert imot presiseres det ved flere anledninger at aktiviteter som i dag utføres ikke er ment å rammes av loven, uten at man problematiserer de lidelsene disse medfører, sier Martinsen.

NOAH reagerer på at departementet ikke har ønsket å ta en debatt om verdien av dyrs liv. På den ene siden skal loven bygge på nettopp at dyr har egenverdi – dvs at livet har verdi for dyret selv. Samtidig sa departementet eksplisitt i høringsbrevet at de ikke ”ønsket en debatt om dyrs rett til liv”. Departementet utgår fra at folk flest aksepterer å drepe dyr for alle andre hensyn enn ”tankeløs, formålsløs avliving”.

– Denne antagelsen ikke stemmer ikke – undersøkelser viser at mange er imot å ta dyrs liv for luksusformål som pels, kosmetikk og pynt. Selv om det er en ”tanke” og et ”formål” bak å drepe dyr i disse sammenhengene, er mange svært negative til det, og synes ikke formålet er godt nok til å overkjøre dyrs egenverdi og rett til liv. Stadig flere er dessuten imot å ta liv i forbindelse med rekreasjon som jakt, og kritikken mot kjøttproduksjon er også økende. Man ser en økende tendens til at folk er opptatt av dyrs rett til ikke å utnyttes av mennesker, og det er kritikkverdig at departementet så tydelig har avvist denne debatten i forbindelse med en så viktig og grunnleggende lovprosess, sier Martinsen.

–  NOAH mener det er kritikkverdig at ikke dyrs status som sansende subjekter i motsetning til ”ting” stadfestes. Det ville vært et viktig skritt å innføre en klar rettslig distanse mellom dyr og livløse gjenstander, sier Martinsen.

–  Det verste som kan skje dyrene er at de fine ordene i dyrevelferdsloven blir et skalkeskjul for utnytting som påfører dyrene betydelige lidelser. Slik er dessverre dagens situasjon – og dyrene er avhengig av at folk flest ikke nøyer seg med fine ord på deres vegne. Vi må kreve realitetsendringer som får dem ut av burene og stiller spørsmål ved menneskets rett til å ta deres liv for ethvert ”formål” man måtte finne på, avslutter Martinsen.

Bli medlem