NOAH logo
Forsiden > Landbruk > 25 dyretragedier i året 17. nov 2008

25 dyretragedier i året

Ifølge Kristina Landsverk, direktør for tilsynsavdelingen i Mattilsynet, har Mattilsynet registrert om lag 25 dyretragedier årlig i 2006 og 2007.

Foto: NOAH

Dette er en nedgang fra 2005, da det var registrert 40 tilfeller. Nedgangen kan skyldes at det er blitt færre gårdsbruk. En annen årsak kan være færre inspeksjoner, hvorpå færre tilfeller avsløres.

Med dyretragedie menes hendelser hvor flere dyr er utsatt for store lidelser som følge av av mangelfullt stell og vanskjøtsel. Også ulykker, som brann, sorterer under denne katgorien.

Kåre B. Hansen, som sitter i formannskapet i Sel for Høyre, mener at terskelen er høy for at mistanke om vanskjøtsel meldes til dyrevernmyndighetene eller andre. Det er ofte snakk om små samfunn og folk synes det er ubehagelig å angi naboer og sambygdinger. Hansen etterlyser i den forbindelse mer omfattende og hyppigere tilsyn, og ikke minst samarbeid, mellom de involverte i dyreholdet.

I forslaget til ny dyrevelferdslov ligger et påbud om varsling når det oppdages vanskjøtsel og mishandling av dyr. NOAH – for dyrs rettigheter mener at en slik varslingsplikt også bør omfatte helsepersonell og nærmeste familie.

En av de siste dyretragediesakene omtalt i media, er en sak hvor en bonde i Lom ble dømt til 45 dager betinget fengsel og 10 000 kroner i bot etter at Mattilsynet fant 45 døde sauer, samt 22 søyer og tre lam i svært dårlig forfatning. Søyene og lammene måtte avlives.

NOAH – for dyrs rettigheter har i sitt høringssvar til forslaget om ny dyrevelferdslov, foreslått en betydelig skjerping av straffene for overgrep og vanskjøtsel. Videre oppfordrer NOAH til at de gitte strafferammene i grove tilfeller benyttes fullt ut. NOAH har ved flere anledninger anmeldt grove brudd på dyrevernloven, med den konsekvens at sakene har blitt henlagt. Som eksempel kan nevnes anmeldelsen av et kyllingslakteri.

NOAH – for dyrs rettigheter mener at det med fordel kunne vært opprettet et dyreverntilsyn som kunne overta Mattilsynets oppgaver på dette området. Videre understreker NOAH viktigheten av å beholde dyrevernsnemdene som lokal kontrollinstans.

Mer om saken i Nationen.

Bli medlem