NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Anmelder… 18. feb 2008

Pressemelding: Anmelder Nortura for grisemishandling

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder Nortura på Forus for å ha påført en gris store lidelser under slakting. En veterinær fra Mattilsynet oppdaget tilfeldig at grisen levde da den hang knivstukket i kroken på veg til skålding. Det samme skjedde ved dette anlegget i juli 2007 – men slakteriet slipper igjen unna straff.

– NOAH mener det kvalifiserer til dyrevernlovens strengeste straff å påføre dyr de ekstreme lidelser slakteriet her er skyld i, ikke bare et pålegg fra Mattilsynet om å skjerpe rutinene. Både gjentatte lovbrudd og alvorlige lidelser er skjerpende omstendigheter – og Nortura er skyld i begge deler. I juli 2007 ble det avdekket lignende tilstander, og det er grunn til å mistenke at dyr jevnlig utsettes for slike lidelser, i og med at det er tilfeldigheter som har ført til avdekking av disse forholdene, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH har sett seg lei på at storkonserner som Nortura slipper unna med en reprimande når de er skyld i grov mishandling. – Det er ikke nok å anmode slakteriet om å følge regelverket – bryter de loven bør de straffes på linje med andre lovbrytere. Nortura har brutt med en rekke bestemmelser i Dyrevernloven og i Forskrift om dyrevern i slakterier. Det virker ikke preventivt om Mattilsynet og rettsvesenet tar lett på dyremishandling.

– Hver gang Nortura gjør seg skyld i brudd på dyrevernloven, bedyres det at «rutinene skal skjerpes». Likevel blir det bare et halvt år etter forrige tilfelle oppdaget enda en levende gris på veg inn i skåldemaskina. Dette tyder på at Norturas rutiner og respekt for loven er på et lavmål og at det er nødvendig med en streng straffereaksjon, sier Rolness.

– Det kan være lett å distansere seg fra enkeltdyrets opplevelser når man vet at 1,5 millioner griser slaktes hvert år, men det er viktig å markere at hvert enkelt dyrs opplevelser og lidelser teller. NOAH har nylig reddet en gris fra slakting for nettopp å sette fokus på at hvert dyr er viktig for seg selv – uansett hvilken «merkelapp» mennesker setter på dem. Denne grisens ønske om liv og livsglede respekteres – det samme ønske har alle griser som behandles som varer på et samlebånd på Norturas slakteri.

Bli medlem