NOAH logo
Forsiden > Dyr i havet > Selfangst > Pressemelding: Selen… 9. jul 2009

Pressemelding: Selen som syndebukk for fiskeriene

Norske Samers Riksforbund (NSR) hevder at kystselen truer kystbefolkningens livsgrunnlag, og vil ha ytterligere reduksjon av selbestanden. http://www.nordlys.no/nyheter/article4450537.ece Dette til tross for at begge artene av kystsel er rødlistet, og at fangstkvotene allerede er mer enn dobbelt så høye som anbefalingene fra Havforskningsinstituttet.

NOAH – for dyrs rettigheter mener at uttalelsene fra NSR er utslag av en foreldet og primitiv tankegang, der bare mennesket tillates å livnære seg av livsgrunnlaget, og der sterkt begrensa dyrebestander får skylden når menneskenes rovdrift skaper ubalanse.

– Man stiller kystselen til regnskap for fisken de spiser, samtidig som turist- og fritidsfisket alene tar mer enn dobbelt så mye kysttorsk – ca. 10.000 tonn – som det kystselene samlet spiser.  Norge fisker årlig over 2 millioner tonn fisk i norske havområdet – nesten et halvt tonn per innbygger – og flere fiskearter er nå på et historisk lavmål.  I tillegg til overfiske på torsk og arter som torsken livnærer seg på, tyder forsøk på at torsk unnviker fjordområder med lakseoppdrett, en næring som er sterkt ekspanderende langs kysten.  Likevel er det kystselene som får skylden når fisket svikter og torsken unnviker fjordene.

NOAH mener det er på tide å slutte å utpeke selen til syndebukk for vår egen rovdrift, og minner om at kystselene lever i bestander som er langt under det naturlige.

– Kystselene var tidligere nær utrydding som følge av intensiv jakt.  I dag er havert oppført på rødlista som nær truet, med 5 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år, mens steinkobbe er oppført som sårbar, med 10 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år, noe som regnes som høy risiko.  Bestandsanslagene er på ca. 4800-5600 havert og ca. 6700 steinkobbe.  Kvotene for fangst av kystsel har økt kraftig siden 2003, og har ligget langt høyere enn anbefalingene fra Havforskningsinstituttet.  I 2008 ble det eksempelvis gitt tillatelse til å skyte 1040 havert – nær en fjerdedel av den estimerte bestanden.  I tillegg til jakt drukner hundrevis av kystsel i fiskegarn.

– Regjeringen innrømmer at potensielt skadeomfang fra sel er dårlig dokumentert, noe som støttes av utenlandske undersøkelser.  Det man vet er at alle arter er viktige i økosystemet, og at naturlige dyrebestander ikke truer sitt eget eller andres livsgrunnlag.  NSR må lete andre steder enn blant kystselene for å finne årsaken til at torsk og andre fiskearter forsvinner, sier NOAH.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

Bli medlem