NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Forvaltningsmerking av… 2. jun 2008

Forvaltningsmerking av rovdyr – farlig fjernkontroll av naturen

NOAH protesterer mot en ny og farlig trend: Forvaltningsmerking av rovdyr. DN har fått tillatelse av Forsøksdyrutvalget til å radiomerke 60 rovdyr – 20 ulver, 10 bjørner, 10 jerver, 10 gauper og 10 mårhunder. Begrunnelsen er at rovdyrene skal kunne overvåkes og spores opp for å felles eller vernes, alt etter hva som er ønskelig. NOAH mener at denne forvaltningsmerkingen er i strid med viktige prinsipper i lovverket, og klager nå inn Forsøksdyrutvalgets avgjørelse.

– Sammenblanding av forskning og forvaltning bør utredes politisk, i stedet for å snikinnføre det slik som DN nå gjør, sier Jenny Rolness i NOAH.

– Radiomerking er et drastisk inngrep i dyrenes liv, for å møte forskernes kunnskapstørst og nå også deres forvaltningstrang. Forvaltningsmerking vil ikke være i tråd med den nye dyrevelferdsloven, som påpeker at dyr har egenverdi uavhengig av menneskers interesser. Med forvaltningsmerking signaliseres det tvert imot at dyrs egenverdi er underordnet menneskers formål.

Siden radiomerking ble startet har 10 bjørner, 16 gauper, 13 jerver og 3 ulver dødd i forbindelse med merkingen. Mange andre dyr er blitt påført skader og lidelser. Eksempelvis døde en jerv av sårskader etter radiohalsbånd, en gaupe døde etter å ha fått halsbåndet inn i munnen, ulver har dødd av stress, og både gauper og jerv har dødd av skader forbundet med implantering av radiosender i bukhola. I tillegg har mange dyr blitt gående med uvirksomme radiosendere livet ut, uten at man vet hvilken skjebne de har fått. Men selv når dyrene ikke påføres direkte skader, plages de av radiosenderne, og filmopptak viser at de irriteres av halsbåndet. Selve innfangingen er også ekstremt belastende for dyrene. De fleste arter forfølges og skytes fra helikopter, men gauper tas også i fangstbås og snare. Det er kjent at ulv er blitt sporet med snøscootere i to uker av Statens Naturoppsyn, før de er blitt skutt og bedøvet fra helikopter.

– NOAH mener at DN nå trår langt over en etisk grense. Forvaltningsmerking av 20 ulver vil innebære at så og si hele den norske ulvestammen vil være under kontroll av DN, og enkeltdyr vil dermed lettere kunne spores og skytes ved ethvert fellingsløyve som måtte gis. DN er slepphendt med slike løyver i beitesesongen, selv om det store flertallet av sauer – i snitt 45 hver time – dør av andre grunner enn rovdyr. Vi får nå en situasjon der de ville dyrene blir elektronisk overvåket, mens sauene fortsatt skal være overlatt til seg selv i utmarka. Det er en motsatt utvikling av det vi ønsker. Dystre utsikter er det også for mårhundene, som skal radiomerkes ene og alene for å gjøre det lettere å utrydde denne arten som er uønsket i Norge. Deretter vil trolig andre svartelista arter stå for tur.

– DN har i sitt verdigrunnlag for forvaltning av ville dyr blant annet formulert: ”I Norge har man et prinsipp om at ingen eier det levende viltet. I dette prinsippet ligger også en anerkjennelse av viltets egenverdi.”  Men nå går DN hardnakket imot sine egne prinsipp. Et dyr med en radiosender rundt halsen eller i bukhola er ikke lenger et fritt dyr.  Det er et forsøksdyr og et verktøy for DN i deres streben mot å kontrollere naturen. Denne farlige utviklingen må stoppes, sier NOAH.

Bli medlem