NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Xenotransplantasjon:Etis… 24. jan 2007

Xenotransplantasjon:Etisk feilsteg

Xenotransplantasjon:
– Etisk feilsteg og tragisk prioritering

NOAH – for dyrs rettigheter slutter seg til bl.a. Norges Veterinærhøgskoles kritikk om lite fokus på alternativer i forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å tillate xenotransplantasjon i Norge. NOAH mener også at høringen dessverre bærer preg av en lettvint holdning til dyreetiske problemestillinger.

Xenotransplantasjonsutviklingen bygger på og forutsetter smertefulle forsøk – aper og andre dyr med innopererte organer må leve med lidelsene som følge av operasjon og immundempende midler, og som departementet selv skriver har de dødd innen dager eller uker. En eventuell organproduksjon vil basere seg på at genmanipulerte dyr holdes under svært unaturlige forhold av smittemessige grunner.

– Xenotransplantasjon, overføring av organer fra dyr til mennesker, baserer seg på smertefulle dyreforsøk og hold av dyr under forhold som umuliggjør tilfredsstillelse av adferdsbehov i naturlig miljø. Dette bestrides ikke i departementets høring, men en erkjennelse av de etiske konsekvensene er fraværende, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Departementet hopper bukk over en reell etisk debatt, til tross for at dette er et svært kontroversielt tema og representerer en helt ny form for utnytting av dyr. Departementet mener dyr kan defineres som mindreverdige og brukes til dette formålet fordi mennesker er «moralsk ansvarlige aktører». Spørsmålet reiser seg om hva en «moralsk ansvarlig aktør» egentlig er. «Moralsk ansvarlig» burde gi en forpliktelse til å handle moralsk og ikke påføre andre smerte – enten disse andre selv er i stand til å være «ansvarlige» eller ikke. Men ifølge departementet blir «moralsk ansvarlig» isteden en fullmakt til å påføre dyr lidelse, sier Martinsen.

NOAHs høringssvar kritiserer departementets etiske grunnlag, og setter spørsmålstegn ved at departementet tar opinionen til inntekt for sitt syn på xenotransplantasjon. NOAH viser til undersøkelser som bl.a. sier at 40,7% av befolkningen mener at dyr moralsk sett bør ha samme rettigheter som mennesker (34,1 % var uenige i dette) og at 83,9 % ønsker å forby genteknologi i forbindelse med dyreforsøk.

– Departementet tillegger opinionen den mening at mennesket har høyere iboende verdi, og videre at en slik holdning fører til en aksept for xenotransplantasjon. NOAH kan ikke se at departementet har grunnlag for å tillegge opinionen disse meningene. Man lener seg på at det er ”bred aksept” for bruk av dyr i ”matproduksjon”. Men herav følger det ikke automatisk en bred aksept for xenotransplantasjon, og det er heller ikke grunnlag for å hevde at dagens husdyrproduksjon har en egentlig moralsk aksept blant folk flest. Tvert imot øker bevisstheten rundt dyrs behov og rettigheter for hvert år – særlig det industrielle husdyrholdet og forsøksdyrindustrien er under sterk kritikk. NOAH synes det ser ut som om departementet prøver å unngå en viktig etisk debatt som de ikke er sikre på å vinne, sier Martinsen.

Høringsnotatet siterer selv en rapport fra UKXIRA (xenotransplantasjonsnemnden i England) hvor det påpekes at man i årene mot 2004 ”has seen more developements in fields that offer alternatives to xenotransplantation, than in this form of technology itself.” Til tross for dette fokuserer departementet ikke på alternativer til xenotransplantasjon. Selv smitterisikoen for samfunnet som helhet synes å bli bagatellisert, enda departementet selv viser til at nye potensielle xenotiske virus har dukket opp bare i løpet av de siste årene.

– Departementets forslag legger opp til økt bruk av forsøksdyr stikk i strid med Dyrevernmeldingens intensjon fra 2003. Stortinget har uttrykt at alternativer til forsøk skal prioriteres. Til tross for dette bærer høringsnotatet preg av en nærmest avfeiende holdning til alternativer – både forebyggelse av sykdom, økt fokus på donasjon av humane organer og medisinsktekniske løsninger uten dyremateriale som f.eks. kunstige organer. Dette er tragisk og kan signalisere et ønske om å prioritere xenotransplantasjon fremfor mindre riskofylte, mindre etisk problematiske og trolig også mer effektive metoder, sier Martinsen.

For mer informasjon, kontakt:
NOAH v/ veterinær Siri Martinsen, tlf. 959 444 99

Se også www.dyrsrettigheter.no

Kilder:

Moralsk sett bør dyr ha de samme rettigheter som mennesker: 40,7% av Norges befolkning er delvis (20,9%) eller svært (19,8%) enige, mens 34,1% av befolkningen er delvis (18,5%) eller svært (15,6%) uenige. (Strømnes et al 1995)

Forby genteknologi (i sammenheng med spørsmål om dyreforsøk): 83,9% av befolkning svarte at det var noe viktig (20,6%) eller svært viktig (63,3%). (Strømnes et al 1995)

Bli medlem